ЗА СЪБИТИЕТО

Институтът за космически изследвания и технологии към БАН (ИКИТ-БАН) и сдружение GEO Polymorphic Cloud организират
национален семинар за Програма за наблюдение на Земята на ЕС – Коперник

http://copernicus.eu/
Copernicus Academy
Copernicus Relays

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НИ?

Информираност

Предоставяне на информация за програмата за наблюдение на Земята на ЕС – Коперник. Обучение за достъп до спътникови и тематични данни от порталите на Коперник. Европейски и световни програми за дистанционно наблюдение. Възможности за подкрепа на научни разработки, иновации и бизнес решения чрез програма Коперник. Български опит и решения.

Сътрудничество

Сътрудничеството между българските научни, образователни, държавни и бизнес организации за съвместни партньорства в областта на използване на Коперник данни, продукти и услуги. Представяне на добри практики, иновационни решения и state-of-the-art разработки. Потребителски предизвикателства и изисквания в различни сфери на практиката.

Приложение

Демонстриране на възможностите чрез конкретни примери на услугите и продуктите на програмата Коперник на ЕС в различни приложения в практиката, науката и бизнеса: мониторинг на околна среда, климатични промени, качество на въздуха, земеделие и горско стопанство, туризъм и културно наследство, управление при бедствия и аварии и др.

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ – 22.11.2018

Обучителна сесия за достъп и работа с данни и портали на програма Коперник

Място на провеждане: София Тех Парк, Лабораторен комплекс – зала 125

Програмата подлежи на промяна. Затова не забравяйте да я проверявате редовно!

09:00 – 09:30

Регистрация

09:30 – 09:45

Откриване

Поздравителни адреси от представители на ИКИТ-БАН (Copernicus Academy) и представяне на програмата на обучителният семинар по програма Коперник от GEO Polymorphic Cloud (Copernicus Relays)

проф. д-р. Румен НЕДКОВ, Директор на ИКИТ-БАН
доц. Лъчезар Филчев, ИКИТ-БАН
Васил Василев, GEO Polymorphic Cloud

09:45 – 11:00

Достъп до данни

09:45 – 10:15

Достъп до спътникови данни от Коперник

В сесията ще бъдат посочени основните портали на програма Коперник за достъп до данни от Sentinel 1, 2, 3 и 5p. Освен официалните портали на програмата разработвани и поддържани от Европейската космическа агенция, ще бъдат представени и алтернативни приложения даващи достъп до данни от спътниците с различна степен на обработка, за нуждите както на специалисти, така и на широката общественост.

Васил Василев, GEO Polymorphic Cloud

10:15 – 10:45

Достъп до данни от Copernicus Contributing Missions и CSCDA

Ще бъдат представени Copernicus Contributing Missions, както и основните портали за достъп до данни от мисиите, като Copernicus Space Component Data Access system (CSCDA) и достъпа до данни от Third Party Mission на ЕКА.

доц. д-р Лъчезар Филчев, ИКИТ-БАН

10:45 – 11:00

Достъп до тематични данни и услуги от Коперник

В презентацията ще бъдат представени 6-те тематични услуги на програма Коперник – Land Monitoring Service, Marine Environment Monitoring Service, Atmospheric Monitoring Service, Climate Change Service, Emergency Management Service и Security Service – обща информация за услугите, портали за достъп и бъдещо развитие.

Надя Цветкова, GEO Polymorphic Cloud

11:00 – 11:30

Кафе пауза

11:30 – 12:50

Платформи за обучение и обработка с данни от Коперник

11:30 – 12:20

Copernicus Research and User Support – RUS

Представител на Research and User Support (RUS) ще направи обучение за начина за достъп до услугите на RUS, създаването на виртуални машини, достъпа до данни и софтуерни продукти за работа с данни от Коперник.

Tereza Smejkalova, RUS

12:20 – 12:35

Коперник услуги за достъп до данни и информация – DIAS платформи

За да бъде подпомогнат достъпа до данни и услуги по програма Коперник, ЕК инициира създаването на т.нар. Data and Information Access Services (DIAS). Това са облачно-базирани платформи които предоставят стандартизирана услуга за достъп и работа с данни от програмата. От средата на 2018г. функционират 5 DIAS. Кои са те, каква е основната им концепция и схема за работа, какво предлагат ще бъде представено за всяка една от тях в презентацията на тази сесия.

Васил Василев, GEO Polymorphic Cloud

12:35 – 12:50

Представяне на DIAS платформата CREODIAS

Marcin Gil, CloudFerro

12:50 – 13:50

Обяд

13:50 – 17:00

Услуги на програма Коперник

13:50 – 14:20

Marine Monitoring: Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS)

В презентацията ще бъде обяснена концепцията на продуктите от Морските услуги, в това число спътникови, моделни и ин-ситу, както и в реално време или многогодишни редове. Ще бъде показано как да се търсят данни в онлайн каталога, да се избират определени параметри, времеви интервали и пространствени региони. Освен визуализиране на данните, ще бъде обяснено и как те да се обработват за целите на потребителя. Ще се извършат няколко кратки практически упражнения за най-често използвани търсения на информация за Черно море.

доц.д-р Елисавета Пенева, СУ „Св. Климент Охридски“

14:20 – 14:40

Atmosphere Monitoring и Climate Change Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) и C3S

В презентацията ще обясним какви данни можем да намерим за атмосферата и кой ги предоставя: моделите за качество на въздуха, метеорологичните реанализи и спътникова обработена информация. Ще наоправим и кратки практически упражнения за прогноза на замърсители и атмосферни явления.

доц.д-р Елисавета Пенева, СУ „Св. Климент Охридски“

14:40 – 15:00

Land Monitoring: Приложение на данни от Sentinel-2 за картографиране на земеделски култури в България

В презентацията ще бъде представено картографиране на земеделски култури с помощта на данни от Sentinel-2 за избрани участъци на територията на България. Ще бъде направено сравнение на предимствата и недостатъците на мултитемпоралната контролирана класификация и класификацията по предварително избрани спътникови изображения по фенофази.

доц. д-р Лъчезар Филчев, ИКИТ-БАН

15:00 – 15:30

Emergency Management Service: Приложение на данни от Sentinel 2 за картографиране на пожари, наводнения в България

В презентацията ще бъде изяснена същността на услугата – реда и начина за активирането ѝ. Ще бъде показана методиката за определяне на засегнатите от пожари площи при обработка на сателитни изображения от Sentinel -2 с цел оценка на щетите. Ще бъдат показани примери за реални активации на услугата Emergency Management Service (EMC).

Петър Велинов, МВР (ЦАН), Коперник Комитет

15:30 – 15:50

Кафе пауза

15:50 – 17:00

Практическа работа

Самостоятелна работа с RUS / DIAS и други Copernicus – Hub, Cloud, API, Python, JS simple applications

Програма Коперник генерира дневно терабайти от спътникови изображения и тематични данни. Тяхната обработка и извличането на тематична информация, анализи и др. може да бъде оптимизирана с използването на различни нови технологии – облачно базирани платформи, автоматизирани скриптове за обработка и достъп до съответните портали. В сесията ще бъдат представени няколко примера за работа с GEE, AWS, Sentinel Hub, DIAS и примерни скриптове за обработка с Python и JS.

Васил Василев, GEO Polymorphic Cloud

17:00 – 17:30

Заключителни думи и обща снимка

ДЕН ВТОРИ – 23.11.2018

Първи национален семинар по програма Коперник

Място на провеждане: БАН, Голям салон “проф. Марин Дринов”

Програмата подлежи на промяна. Затова не забравяйте да я проверявате редовно!

09:00 – 09:30

Регистрация

09:30 – 09:50

Увод и поздравителни адреси

акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН
Карина Ангелиева, заместник министър на Министерство на образованието и науката
представител на Министерство на икономиката
Валентин Йовев, заместник министър на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, главен представител на България в GEO

09:50 – 11:40

Информационна сесия

09:50 – 10:30

Програма Коперник

Динка Динкова / Иван Конакчиев, Европейска комисия

10:30 – 10:40

Програма ESA-PECS

Петя Пиперкова, Министерство на икономиката

10:40 – 10:50

Програма Хоризонт 2020 в сектор “Космос”

Презентацията ще представи Програма Хоризонт 2020 в сектор “Космос”. Ще бъдат показани най-преките пътища за намиране на проекти и партньори по отделните конкурси на ЕК, чрез мрежа от Национални Контактни Лица (НКЛ) като експерти, обединени в обща група “COSMOS”. Те конферират чрез специално разработен интернет сайт, за да обменят опит и знания със заинтересованите участници от различни организации по време на Международни Информационни Дни.

доц. д-р Дойно Петков, национално контактно лице за Космос Хоризонт 2020

10:50 – 11:00

Програма Коперник и ГЕО (GEO)

В презентацията ще се коментират проблеми, свързани с използването, обмена и управлението на отворени данни и информация от наблюдения на Земята (ЕО), получавани от Глобалната система от системи за наблюдение GEOSS и в частност от програмата “Коперник” на ЕК. Акцент ще се постави на ефективното използване на европейските и национални ресурси за ЕО, EuroGEOSS (като част от GEOSS) и разнообразните данни (вкл. космически, въздушни и наземни) за разработване на продукти, услуги или решения, които да са достъпни и полезни за икономическото, социално и обществено развитие на съвременното общество.

доц. д-р Любка Пашова, НИГГГ – БАН, зам.-представител на България в GEO

11:00 – 11:20

Коперник за бизнеса: Как Copernicus Masters, Copernicus Accelerator и Copernicus Hackathons насърчават иновациите за бизнеса

Разработена с цел да промотира създаването на стартъпи и развитието на бизнеса, програмата Copernicus Start-up на Европейската Комисия, подпомага иноваторските идеи от зараждането на бизнес идеята до пълната им комерсиализация. Програмата се състои от четири компонента: Copernicus Prizes, Copernicus Accelerator, Copernicus Incubation и Copernicus Hackathons. Повече за Copernicus Masters, Copernicus Accelerator и Copernicus Hackathons (част от програмата Copernicus Start-up) и какви възможности предоставят те за бизнеса и иновациите ще бъдат представени от експерт от AZO-Space for Innovation.

Daniela Dobreva-Nielsen, AZO – Space for Innovation

11:20 – 11:40

Copernicus Academy и Copernicus Relay

Copernicus Academy и Copernicus Relay са част от Copernicus User-uptake инициативата по програма Коперник. Членове на техните мрежи са научни организации, МСП, НПО и др. работещи в сферата на приложение на дистанционните наблюдения. Ролята на Copernicus Academy и Copernicus Relay е да повишава информираността за програма Коперник във всяка страна. В презентацията ще научите кои са тези организации в България и какви са техните дейности свързани с Коперник.

Представители на Copernicus Relays и Copernicus Academy в България

11:40 – 12:00

Кафе пауза

12:00 – 13:00

Коперник услуги: Мониторинг на земната повърхност

Сесия посветена на представяне на примери в използването на данни и услуги от/за услуга Наземен мониторинг на програма Коперник. Различни български организации ще представят реален опит и приложения в тази област.

13:00 – 14:00

Обяд

14:00 – 14:45

Коперник услуги: Мониторинг на атмосферата

Сесия посветена на представяне на примери в използването на данни и услуги от/за услуга Мониторинг на атмосферата на програма Коперник. Различни български организации ще представят реален опит и приложения в тази област.

14:45 – 15:30

Коперник услуги: Мониторинг на морската среда

Сесия посветена на представяне на примери в използването на данни и услуги от/за услуга Морски мониторинг на програма Коперник. Различни български организации ще представят реален опит и приложения в тази област.

15:30 – 16:15

Коперник услуги: Управление при извънредни ситуации

Сесия посветена на представяне на примери в използването на данни и услуги от/за услуга Управление при бедствия и кризи на програма Коперник. Различни български организации ще представят реален опит и приложения в тази област.

16:15 – 16:35

Кафе пауза

16:35 – 17:15

5-минутни презентации с приложения базирани на данни и услуги от програма Коперник

В рамките на 5 минути различни български организации ще представят свои разработки и решения с използване на данни и продукти от програма Коперник.

17:15 – 17:30

Заключение

Заключителни думи на организаторите на семинара и съобщение за бъдещо продължение на събитието и очаквани нови инициативи.

ОРГАНИЗАТОРИ

Събитието се организира от Институтa за космически изследвания и технологии към БАН (ИКИТ-БАН) – Copernicus Academy и

Сдружение GEO Polymorphic Cloud – Copernicus Relays

logoIKIT
Сдружение GEO Polymorphic Cloud

Събитието се осъществява с подкрепата на:

logoME_gerb_bg_clr
logoMON_ver02

Организационен комитет:

Почетен председател: акад. дмн Юлиан Ревалски

Председател: доц. д-р Лъчезар Филчев – ИКИТ-БАН
Орг. секретар: Антоанета Йотова – Коалиция за климата
Васил Василев – GEO Polymorphic Cloud
Надя Цветкова – GEO Polymorphic Cloud
Членове:
чл.-кор. дфн Екатерина Бъчварова – НИМХ-БАН
доц. д-р Любка Пашова – НИГГГ-БАН
доц. д-р Елисавета Пенева – СУ „Св. Климент Охридски“
Желяз Енев – Министерство на икономиката
Петя Пиперкова – Министерство на икономиката
Женя Павлова – Министерство на икономиката

Научен комитет:

Председател: чл.-кор. дтн Петър Гецов, ИКИТ-БАН
Членове:
чл.-кор. дфн Екатерина Бъчварова, НИМХ-БАН
проф. д-р Румен Недков, ИКИТ-БАН
проф. дтн Гаро Мардиросян, ИКИТ-БАН
проф. д-р Евгения Руменина, ИКИТ-БАН
проф. д-р Георги Сотиров, ИКИТ-БАН
проф. д-р Атанас Палазов, ИО-БАН
доц. д-р Лъчезар Филчев, ИКИТ-БАН
доц. д-р Любка Пашова, НИГГГ-БАН
доц. д-р Деница Борисова, ИКИТ-БАН
доц. д-р Елисавета Пенева, СУ „Св. Климент Охридски“
гл. ас. д-р Мая Илиева, Вроцлавски университет по природни науки – Полша

РЕГИСТРАЦИЯ

Важна информация

Участието в събитието е свободно, без такса за регистрация.

Местата за обучителната сесия са ограничени. Всеки регистриран ще получи имейл за потвърждение до 15.11.2018 г.

В случай, че вече работите с данните и продуктите на програма Коперник, ще се радваме да споделите опита си. Направете го като участвате с презентация или 5 минутно представяне на семинара на 23.11.2018 г.

  • Презентациите трябва да бъдат представени в рамките на 15 минути. За целта трябва да подготвите презентация и абстракт.
  • Кратките 5 минутни презентации трябва да са с дължина до 5 слайда.
  • Презентациите и абстрактите трябва да са оформени по шаблони, които може да изтеглите по-долу.

За да заявите участие, моля изберете бутон “РЕГИСТРАЦИЯ”

Срокове за регистрация

за обучителната сесия на 22.11.2018

15.11.2018

за националния семинар на 23.11.2018

20.11.2018

Срокове за заявяване на презентация в семинара на 23.11.2018 г.

заявка за презентация в основните сесии на семинара

15.11.2018

РЕГИСТРАЦИЯ

заявка за презентация в 5 минутните сесии на семинара

18.11.2018

РЕГИСТРАЦИЯ

Шаблони

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО

На 22.11.2018 г. от 9.30 до 17.30 ще може да гледате обучителната сесия тук

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ДЕН ПЪРВИ – 22.11.2018

София Тех Парк, Лабораторен комплекс – зала 125

ДЕН ВТОРИ – 23.11.2018

БАН, Голям салон “проф. Марин Дринов”

КОНТАКТИ

Copernicus Academy

Институт за космически изследвания и технологии към БАН (ИКИТ-БАН)

доц. д-р Лъчезар Филчев

уеб сайт: http://www.space.bas.bg/

Copernicus Relays

Сдружение GEO Polymorphic Cloud

Васил Василев

Свържете се с нас:

 

ИЗПРАТИ