ЗА СЪБИТИЕТО

Институтът за космически изследвания и технологии към БАН (ИКИТ-БАН) и сдружение GEO Polymorphic Cloud организират
национален семинар за Програма за наблюдение на Земята на ЕС – Коперник

http://copernicus.eu/
Copernicus Academy
Copernicus Relays

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НИ?

Информираност

Предоставяне на информация за програмата за наблюдение на Земята на ЕС – Коперник. Обучение за достъп до спътникови и тематични данни от порталите на Коперник. Европейски и световни програми за дистанционно наблюдение. Възможности за подкрепа на научни разработки, иновации и бизнес решения чрез програма Коперник. Български опит и решения.

Сътрудничество

Сътрудничеството между българските научни, образователни, държавни и бизнес организации за съвместни партньорства в областта на използване на Коперник данни, продукти и услуги. Представяне на добри практики, иновационни решения и state-of-the-art разработки. Потребителски предизвикателства и изисквания в различни сфери на практиката.

Приложение

Демонстриране на възможностите чрез конкретни примери на услугите и продуктите на програмата Коперник на ЕС в различни приложения в практиката, науката и бизнеса: мониторинг на околна среда, климатични промени, качество на въздуха, земеделие и горско стопанство, туризъм и културно наследство, управление при бедствия и аварии и др.

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ – 22.11.2018

Обучителна сесия за достъп и работа с данни и портали на програма Коперник

Място на провеждане: София Тех Парк, Лабораторен комплекс – зала 125

09:00 – 09:30

Регистрация

09:30 – 09:45

Откриване

Поздравителни адреси от представители на ИКИТ-БАН (Copernicus Academy) и представяне на програмата на обучителният семинар по програма Коперник от GEO Polymorphic Cloud (Copernicus Relays)

проф. д-р Румен Недков, Директор на ИКИТ-БАН
доц. д-р Лъчезар Филчев, ИКИТ-БАН
Васил Василев, GEO Polymorphic Cloud

09:45 – 11:00

Достъп до данни

09:45 – 10:15

Достъп до спътникови данни от Коперник

В сесията ще бъдат посочени основните портали на програма Коперник за достъп до данни от Sentinel 1, 2, 3 и 5p. Освен официалните портали на програмата разработвани и поддържани от Европейската космическа агенция, ще бъдат представени и алтернативни приложения даващи достъп до данни от спътниците с различна степен на обработка, за нуждите както на специалисти, така и на широката общественост.

Васил Василев, GEO Polymorphic Cloud

10:15 – 10:45

Достъп до данни от Copernicus Contributing Missions и CSCDA

Ще бъдат представени Copernicus Contributing Missions, както и основните портали за достъп до данни от мисиите, като Copernicus Space Component Data Access system (CSCDA) и достъпа до данни от Third Party Mission на ЕКА.

доц. д-р Лъчезар Филчев, ИКИТ-БАН

10:45 – 11:00

Достъп до тематични данни и услуги от Коперник

В презентацията ще бъдат представени 6-те тематични услуги на програма Коперник – Land Monitoring Service, Marine Environment Monitoring Service, Atmospheric Monitoring Service, Climate Change Service, Emergency Management Service и Security Service – обща информация за услугите, портали за достъп и бъдещо развитие.

Надя Цветкова, GEO Polymorphic Cloud

11:00 – 11:30

Кафе пауза

11:30 – 12:50

Платформи за обучение и обработка с данни от Коперник

11:30 – 12:20

Copernicus Research and User Support – RUS

Представител на Research and User Support (RUS) ще направи обучение за начина за достъп до услугите на RUS, създаването на виртуални машини, достъпа до данни и софтуерни продукти за работа с данни от Коперник.

Tereza Smejkalova, RUS

12:20 – 12:35

Коперник услуги за достъп до данни и информация – DIAS платформи

За да бъде подпомогнат достъпа до данни и услуги по програма Коперник, ЕК инициира създаването на т.нар. Data and Information Access Services (DIAS). Това са облачно-базирани платформи които предоставят стандартизирана услуга за достъп и работа с данни от програмата. От средата на 2018г. функционират 5 DIAS. Кои са те, каква е основната им концепция и схема за работа, какво предлагат ще бъде представено за всяка една от тях в презентацията на тази сесия.

Васил Василев, GEO Polymorphic Cloud

12:35 – 12:50

Представяне на DIAS платформата CREODIAS

Marcin Gil, CloudFerro

12:50 – 13:50

Обяд

13:50 – 17:00

Услуги на програма Коперник

13:50 – 14:20

Marine Monitoring: Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS)

В презентацията ще бъде обяснена концепцията на продуктите от Морските услуги, в това число спътникови, моделни и ин-ситу, както и в реално време или многогодишни редове. Ще бъде показано как да се търсят данни в онлайн каталога, да се избират определени параметри, времеви интервали и пространствени региони. Освен визуализиране на данните, ще бъде обяснено и как те да се обработват за целите на потребителя. Ще се извършат няколко кратки практически упражнения за най-често използвани търсения на информация за Черно море.

доц. д-р Елисавета Пенева, СУ „Св. Климент Охридски“

14:20 – 14:40

Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) и Climate Change Service (C3S)

В презентацията ще обясним какви данни можем да намерим за атмосферата и кой ги предоставя: моделите за качество на въздуха, метеорологичните реанализи и спътникова обработена информация. Ще наоправим и кратки практически упражнения за прогноза на замърсители и атмосферни явления.

доц. д-р Елисавета Пенева, СУ „Св. Климент Охридски“

14:40 – 15:00

Land Monitoring: Приложение на данни от Sentinel-2 за картографиране на земеделски култури в България

В презентацията ще бъде представено картографиране на земеделски култури с помощта на данни от Sentinel-2 за избрани участъци на територията на България. Ще бъде направено сравнение на предимствата и недостатъците на мултитемпоралната контролирана класификация и класификацията по предварително избрани спътникови изображения по фенофази.

доц. д-р Лъчезар Филчев, ИКИТ-БАН

15:00 – 15:30

Emergency Management Service: Приложение на данни от Sentinel 2 за картографиране на пожари, наводнения в България

В презентацията ще бъде изяснена същността на услугата – реда и начина за активирането ѝ. Ще бъде показана методиката за определяне на засегнатите от пожари площи при обработка на сателитни изображения от Sentinel -2 с цел оценка на щетите. Ще бъдат показани примери за реални активации на услугата Emergency Management Service (EMC).

Петър Велинов, МВР (ЦАН), Коперник Комитет

15:30 – 15:50

Кафе пауза

15:50 – 17:00

Практическа работа

Автоматизирана обработка и достъп до данни чрез Cloud Computing Platforms, API – Sentinel API, Sentinel Hub, GEE, Python и JS

Програма Коперник генерира дневно терабайти от спътникови изображения и тематични данни. Тяхната обработка и извличането на тематична информация, анализи и др. може да бъде оптимизирана с използването на различни нови технологии – облачно базирани платформи, автоматизирани скриптове за обработка и достъп до съответните портали. В сесията ще бъдат представени няколко примера за работа с GEE, AWS, Sentinel Hub, DIAS и примерни скриптове за обработка с Python и JS.

Васил Василев, GEO Polymorphic Cloud

17:00 – 17:30

Заключителни думи и обща снимка

ДЕН ВТОРИ – 23.11.2018

Първи национален семинар по програма Коперник

Място на провеждане: БАН, Голям салон “проф. Марин Дринов”

09:00 – 09:30

Регистрация

09:30 – 09:50

Увод и поздравителни адреси

акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН
проф. д-р Румен Недков, Директор на ИКИТ-БАН
Лилия Иванова, зам.-министър на Министерство на икономиката
Карина Ангелиева, зам.-министър на Министерство на образованието и науката
Валентин Йовев, зам.-министър на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, главен представител на България в GEO

09:50 – 12:15

Информационна сесия

09:50 – 10:30

Програма Коперник

Иван Конакчиев, Европейска комисия

10:30 – 10:40

Програма ESA-PECS

Петя Пиперкова, Министерство на икономиката

10:40 – 10:50

Програма Хоризонт 2020 в сектор “Космос”

Презентацията ще представи Програма Хоризонт 2020 в сектор “Космос”. Ще бъдат показани най-преките пътища за намиране на проекти и партньори по отделните конкурси на ЕК, чрез мрежа от Национални Контактни Лица (НКЛ) като експерти, обединени в обща група “COSMOS”. Те конферират чрез специално разработен интернет сайт, за да обменят опит и знания със заинтересованите участници от различни организации по време на Международни Информационни Дни.

доц. д-р Дойно Петков, национално контактно лице за Космос Хоризонт 2020

10:50 – 11:00

Програма Коперник и ГЕО (GEO)

В презентацията ще се коментират проблеми, свързани с използването, обмена и управлението на отворени данни и информация от наблюдения на Земята (ЕО), получавани от Глобалната система от системи за наблюдение GEOSS и в частност от програмата “Коперник” на ЕК. Акцент ще се постави на ефективното използване на европейските и национални ресурси за ЕО, EuroGEOSS (като част от GEOSS) и разнообразните данни (вкл. космически, въздушни и наземни) за разработване на продукти, услуги или решения, които да са достъпни и полезни за икономическото, социално и обществено развитие на съвременното общество.

доц. д-р Любка Пашова, НИГГГ – БАН, зам.-представител на България в GEO

11:00 – 11:20

Кафе пауза

11:20 – 11:40

Коперник за бизнеса: Как Copernicus Masters, Copernicus Accelerator и Copernicus Hackathons насърчават иновациите за бизнеса

Разработена с цел да промотира създаването на стартъпи и развитието на бизнеса, програмата Copernicus Start-up на Европейската Комисия, подпомага иноваторските идеи от зараждането на бизнес идеята до пълната им комерсиализация. Програмата се състои от четири компонента: Copernicus Prizes, Copernicus Accelerator, Copernicus Incubation и Copernicus Hackathons. Повече за Copernicus Masters, Copernicus Accelerator и Copernicus Hackathons (част от програмата Copernicus Start-up) и какви възможности предоставят те за бизнеса и иновациите ще бъдат представени от експерт от AZO-Space for Innovation.

Даниела Добрева-Nielsen, AZO – Space for Innovation

11:40 – 12:00

Copernicus Academy и Copernicus Relay

Copernicus Academy и Copernicus Relay са част от Copernicus User-uptake инициативата по програма Коперник. Членове на техните мрежи са научни организации, МСП, НПО и др. работещи в сферата на приложение на дистанционните наблюдения. Ролята на Copernicus Academy и Copernicus Relay е да повишава информираността за програма Коперник във всяка страна. В презентацията ще научите кои са тези организации в България и какви са техните дейности свързани с Коперник.

Представители на Copernicus Relays и Copernicus Academy в България

12:00 – 12:15

Национални точки за контакт по програма Коперник. EMS услуги за България

Антоанета Францова, Research Executive Agency

12:15 – 13:00

Коперник услуги: Мониторинг на земната повърхност

Сесия посветена на представяне на примери в използването на данни и услуги от/за услуга Наземен мониторинг на програма Коперник. Различни български организации ще представят реален опит и приложения в тази област.

12:15 – 12:30

Анализ на състоянието на екосистемите в Рила и Пирин чрез методи за сателитно дистанционно наблюдение

Проучването има за цел да проследи промени, тенденции и аномалии в състоянието предимно на горските екосистеми в националните паркове в Рила и Пирин. Мотивите за това проучване са свързани с нарастващото човешко влияние характеризирано чрез нова инфраструктура, замърсяване, туризъм и др. За целта се използва сателитна информация за изготвянето на времеви серии в периода 2012-2018. Разглеждат се и се сравняват сходни екосистеми в различни зони с антропогенно натоварване на територията на националните паркове, но със сходни условия като изложение и надморска височина. Използват се емпирични методи чрез набор от вегетационни индекси използващи Red Edge каналите на Sentinel 2 и Rapid Eye. Резултатите от това проучване ще бъдат използвани за последващ анализ върху ролята на екосистемите в политически, икономически и социални сфери свързани с регионално развитие, екосистемни услуги и ролята на действащи и бъдещи закони за управление на националните паркове.

Боян Зафиров, VHL University

12:30 – 12:45

Приложение на дистанционни данни в селското и горско стопанство

Разгледани са основните дейности в секция „Дистанционни изследвания и ГИС“ на ИКИТ-БАН за приложение на данни, получени по програма „Коперник” на ЕС в селското и горско стопанство. Представени са примери и резултати по проекти и дейности, свързани с използване, обработка и анализ на данни от спътниците SENTINEL за определяне на развитието и състоянието на селскостопански посеви и гори.

Георги Желев, ИКИТ-БАН

12:45 – 13:00

Приложение на спътникови радарни дистанционни методи за наблюдение на геодинамични процеси

Мисията на програмата “Коперник” е чрез достъпната си, прецизна и често обновявана информация, да подобри управлението на околната среда, познанието ни за климатичните промени и да подсигури безопасността на населението. Постигането на тази цел се обезпечава чрез данните, получавани от спътниците Sentinel. Първата серия от тях – Sentinel-1, носят радарни сензори с изкуствена апертура (SAR): Sentinel-1A, оперативен от 2014 година, и Sentinel-1B – от 2016 година. Благодарение на интерферометрията между отразените от терена сигнали в два различни момента, може да бъде засечено изменение в релефа. Измененията могат да бъдат последици от естествени процеси като земестресения, свлачища, вулканични изригвания, или да бъдат предизвикани от човешка дейност като минна дейност, експлоатация на големи инженерни съоръжения. В настоящия доклад представяме няколко примера за приложение на технологията на радарна интерферометрия (InSAR) за наблюдение на геодинамични процеси. При класическите наземни методи, като GNSS позициониране, измененията в земната повърхност се получават в дискретни точки, или в случая на геодезическата нивелация, измерванията се извършват на по-големи периоди от време, в линейни нивелачни ходове. Предимството на спътниковите радарни технологии е в по-широкото, непрекъснато покритие – изображенията получени от Sentinel-1 имат широчина 250 км, с пространствена резолюция около 20м и период на повторяемост 6 дни. Поради физическите характеристики на микровълновите сигнали тези системи могат да се използват при почти всякакви атмосферни условия. Недостатъците на метода се базират на специфичната геометрия, при която сигналът се изпраща под определен ъгъл, което води до ефект на сянка или припокриване в стръмни участъци на терена, както и на ограниченията в зависимост от използваната дължина на вълната. В случая на Sentinel-1 микровълновият сигнал е в C-диапазон, поради което е възможна загуба на кохерентността на сигнала в залесени райони. Въпреки посочените ограничения, радарната интерферометрия е мощен инструмент в определянето на размера на деформациите на земната повърхност и спомагат за по-адекватното интерпретиране и моделиране на геодинамичните процеси.

Мая Илиева, Вроцлавски университет по природни науки
Д. Димитров, НИГГГ-БАН

13:00 – 14:00

Обяд

14:00 – 14:30

Коперник услуги: Мониторинг на атмосферата

Сесия посветена на представяне на примери в използването на данни и услуги от/за услуга Мониторинг на атмосферата на програма Коперник. Различни български организации ще представят реален опит и приложения в тази област.

14:00 – 14:15

Използване на сателитна информация за качеството на атмосферния въздух в градска среда в България (SIDUAQ)

Цел на проекта “Използване на сателитна информация за качеството на атмосферния въздух в градска среда в България” (Satellite information downscaled to urban air quality in Bulgaria) – SIDUAQ (Проект BG2-05 2018-2020) е да се приложат възможностите давани от спътниковите наблюдения на количеството аерозоли и газове в колона атмосферен въздух (AOD, О3, SO2, NO2), за подобряване на управлението на качеството на въздуха на национално ниво в България и на местно ниво за община Пловдив. Целта ще бъде постигната чрез синергичното използване на данни от спътниците на Европейската космическа агенция (METOP, Sentinel 5P и др.), от националната мрежа за мониторинг на качеството на атмосферния въздух и от моделирането на преноса и дифузията на примеси в атмосферата. Съществуващите системи за прогноза на химическото време ще бъдат усъвършенствани и приложени за територията на град Пловдив, като спътниковите данни ще бъдат асимилирани в моделните мрежи с различна резолюция. Получените резултати ще захранват с метеорологична и химическа информация локален модел за качеството на атмосферния въздух.

Е. Бъчварова и колектив, НИМХ-БАН и ИКИТ-БАН

14:15 – 14:30

Изследване на местоположението на масова смърт на делфини в Черно море през 2015 година чрез числено моделиране

В настоящата работа се представя изследване на местополжението на смъртта на делфини от вида Phocoena Phocoena изхвърлени на българския бряг през 2015 година. Изследването е реализирано, като се използва числено моделиране на движението на труповете на морската повърхност в режим на решаване на обратна задача. Използван е численият модел Mothy захранен с атмосферни данни от модела Aladin и данни за морските течения получени от достъпните продукти на програмата Коперник. Извода е че най-вероятното местоположение на смъртта на изхвърлените на брега делфини е в Украински и Румънски води в близост до остров Змейной. Резултатите са потвърдени с използване и на алтернативни атмосферни и морски данни. Представеното изследване е пример за използване на продукти на програмата Коперник за установяване на причините за екологично бедствие, най-вероятно предизвикано от нелегални риболовни кораби.

Васко Гълъбов, НИМХ-БАН

14:30 – 15:30

Коперник услуги: Мониторинг на морската среда

Сесия посветена на представяне на примери в използването на данни и услуги от/за услуга Морски мониторинг на програма Коперник. Различни български организации ще представят реален опит и приложения в тази област.

14:30 – 14:45

Черноморски център за мониторинг и прогноза към морските услуги по Програма “Коперник”

Целта на доклада е да представи новия Черноморски център за мониторинг и прогноза (ЧМ-ЦМП), създаден през април 2016 г. в рамките на Морските услуги по Програма Коперник на Европейската комисия. Оперативната работа на ЧМ-ЦМП стартира през октомври 2016 г. с разпространяване на регулярна информация за действителното състояние и 10-дневна прогноза на физическите и биогеохимични параметри на Черно море. Качеството на предоставените продукти се осигурява чрез постоянно сравнение с данни от спътникови и In situ измервания. Системата за анализ и прогноза се състои от 3 компоненти: 1) физичен модел на морето „BS-currents”, базиран на числения модел за океанска циркулация NEMO (Nucleus for European Modelling of the Ocean): 2) биогеохимичен модел „BS-Biogeochemistry”, базиран на числения модел Biogeochemical Model for Hypoxic and Benthic Influenced areas (BAMHBI); 3) модел на вълнението „BS-Waves”, базиран на числения модел WAM, за който е предвидено съвместно интегриране с физичния модел на по-късен етап. Ще бъдат представени накратко компонентите на моделната система и продуктите, които могат да се изтеглят регулярно от marine.copernicus.eu.

Елисавета Пенева и колектив, СУ “Св. Климент Охридски” и ИО-БАН

14:45 – 15:00

SatWebMare спътникови морски интернет продукти и услуги за българската крайбрежна зона

Проектът SatWebMare цели създаването на прототипна уеб-базирана информационна система интегрирана с географски портал, чрез който да се предоставят продукти и услуги за различни приложения в българската крайбрежна зона на Черно море. Системата ще съдържа географска база данни от наблюдения на Земята, предоставени от Европейската космическа агенция по програма „Коперник”, изображения от безпилотни летателни системи и данни от наземни наблюдателни мрежи. Тя ще интегрира данни от различни източници (вкл. Big Data), подходящо комбинирани за подобряване на пространствената и времевата точност на локални модели за прогнозиране, функции за архивиране, разпространение и визуализация на продукти от моделиране и анализи. Прототипната система SatWebMare ще осигури достъп до информация с добавена стойност, която да подпомага процеса на вземане на решения в министерства, агенции, местни власти и други заинтересовани страни. Системата може да служи като един от основните източници на информация в реално време за реагиране при аварийни ситуации и оценка на риска, операции по сигурността в морския транспорт и др. Основните технически цели на дизайна на прототипната система са създаването на три основни модула (изчислителни модули): 1) Прогнозен модул за оценяване на атмосферни, вълнови и хидрометеорологични параметри при екстремни хидро-метеорологични условия), 2) модул „Космос-геомагнетизъм“ и 3) модул „Природни опасности“. Всички изчисления и анализи на данни ще бъдат извършвани чрез Виртуална Машина, използваща ресурсите на високопроизводителния суперкомпютър АВИТОХОЛ в Института по информационни и комуникационни технологии на БАН, http://www.iict.bas.bg/avitohol/, който е включен в списъка на първите 500 суперкомпютри в света.

Огнян Кунчев и колектив, Институт по математика и информатика – БАН

15:00 – 15:15

Моделиране на разпространението на нефтени замърсявания в западната част на Черно море

Еко-системата в Черно море е уникална по рода си, което я прави много чувствителна към климатични промени и замърсявания. Един от често срещаните замърсители както в глобален, така и в локален план, са нефтените разливи, случващи се случайно и умишлено в районите с интензивен морски трафик. Следи от тези замърсители могат да достигнат до крайбрежието при подходящи метеорологични условия. Вероятността за това варира според сезона, местоположението на разлива и типа замърсител. Дистанционното наблюдение на океаните е мощен инструмент, позволяващ ни да изучаваме моретата и да обогатяваме разбирането си за морската еко-система. В това изследване анализираме един случай на нефтен разлив, използвайки спътникови данни от мисията Sentinel-1 на програмата Коперник. Той е моделиран с помощта на данни от програмата Коперник за повърхностната морска циркулация и е представено неговото разпространение.

Ирина Ганчева и Елисавета Пенева, СУ “Св. Климент Охридски”

15:15 – 15:30

Web система за мониторинг на водите – проект EMOWAF, ЕКА

Катя Димитрова, RSICS

15:30 – 16:30

Коперник услуги: Управление при извънредни ситуации

Сесия посветена на представяне на примери в използването на данни и услуги от/за услуга Управление при бедствия и кризи на програма Коперник. Различни български организации ще представят реален опит и приложения в тази област.

15:30 – 15:45

Данните от непрекъснати наблюдения по програма “Коперник” – средство за мониторинг на деформациите на земната кора

Геодинамичните процеси и сеизмичната активност са причина за проявата на хоризонтални и вертикални премествания на земната кора на територията на Балканския полуостров. Пример за тях е възникването на нови и активизирането на съществуващи свлачища. Един доказан метод за непрекъснат мониторинг на деформациите земната повърхност е използването на данни от активни радарни дистанционни изследвания. От 2014г. програма „Коперник“ предоставя за безвъзмездно ползване данни от такъв тип, които се получават от инструмента C-SAR на борда на Sentinel-1.
Тези данни са в основата на създаването на интерферометрични изображения (ИФИ), които дават количествена оценка за регистрираните премествания в рамките на фиксиран времеви интервал. Такъв тип изображения бяха генерирани за два района от територията на страната – Североизточна България (за част от Черноморското крайбрежие и за солно находище Мирово) и по брега на река Дунав в Северозападна България.
Посредством ИФИ и ГНСС данни за района на Черноморското крайбрежие бяха изследвани протичащите процеси в свлачище “Трифон Зарезан”. За него беше получена и времева серия от ИФИ от два различни сателитно базирани апаратурни комплекса, които позволиха проследяване на динамиката на споменатите процеси в рамките на едно десетилетие.
Друга приложна задача, която бе решена посредством създаването на ИФИ бе да се установи степента на антропогенно въздействие в района на Мировското каменосолно находище. В резултат на проведените изследвания бе получена информация съпоставима с тази получавана от дългогодишни полеви измервания.
За района разположен по брега на река Дунав в Северозападна България беше изследвана взаимовръзката между количеството почвена влага и активизирането на свлачищни процеси. За някои от районите с концентрация на свлачища (напр. в гр. Лом и гр. Оряхово) бяха създадени интерферометрични карти, за да се оцени повърхностната деформация, като за същия период бяха оценени и площите на намиращите се около тях водните тела и влажността на почвата. Целта бе обосноваването на интегрирана методика, използваща данни от множество източници, която позволява оценка на вероятността за активизиране на съществуващи и поява на нови свлачища.

Христо Николов, ИКИТ-БАН
Мила Атанасова, НИГГГ-БАН

15:45 – 16:00

Информационна система за мониторинг на язовири в България

Мисията на ISME-HYDRO-BG е да направи важна крачка към успешното справяне с необходимостта от ежедневно и ефективно наблюдение на хидроененргийни резервоари и взимане на решения за поддръжка, редовна експлоатация и извънредни ситуации. Това изисква периодично събиране на информация от различни източници като: детайлни данни за състоянието на всеки отделен язовир, водно стопански данни, метеорологични данни и прогнози, географска информация, информация за околността на язовира, които да се използват ежедневно от управителите на водни ресурси. По настоящем практикуваният мониторинг изисква много време и се прави на базата на наземни измервания без дасевъзползва от възможностите, които предоставят сателинтите данни или визуализации, които се правят он Географски информационни системи. В допълнение на това, използваните в момента данни не са достатъчни, за да се произвеждат толкова важните дневни прогнози за водния баланс, снежния обем и неговия воден еквивалент. Проектът цели да създаде информационна система, която ще подобри мониторинга и вземането на решения относно поддръжката на големите язовири в България и подобрява работните условия на управителите на водни ресурси. Изгражда се инфраструктура от свързани данни, които интегрират семантично данни за хидроложки обекти, данни и метаданни от сатилити, от наземни измервания от метеороложки доклади и от описания в географски информационни системи, която ще създаде условия да се приложи автоматизирана интелигентност, изчисляваща прогнози за водния баланс, водния еквивалент на снежната покривка и смесваща ги с логически разсъждения за хидроложки обекти и типове измервания. В края на краищата се предоставя възможност за семантично търсене върху разнородни данни, като се демонстрира метод за разчупване на силозите от данни и тяхното ефективно използване.

Мариана Дамова, Мозайка

16:00 – 16:15

Интегриран поход при оценка на опасността и риска от наводнения с използване на данни от програма Коперник

Васил Василев, GEO Polymorphic Cloud

16:15 – 16:30

Възможности на ArcGIS технологията за управление и обработка на изображения при кризи

Презентацията ще представи няколко софтуерни приложения от фамилията ArcGIS за достъп до и използване на данни и услуги от Коперник. Ще се дискутират възможности за онлайн търсене и достъп до изображения, както и прилагане на инструменти за обработка и анализ на данните.
Докладът ще включи представяне на методи и технологии за извличане на информация, машинно обучение с използване на изображения, като ще представи разнообразни приложения на ГИС технологиите, които използват изображенията, с фокус върху приложения в сферата на кризи и бедствия.

Иван Янев, ЕСРИ България

16:30 – 16:50

Кафе пауза

16:50 – 17:25

5-минутни презентации с приложения базирани на данни и услуги от програма Коперник

В рамките на 5 минути различни български организации ще представят свои разработки и решения с използване на данни и продукти от програма Коперник.

16:50 – 16:55

Използване на данни от сателитни изображения в подкрепа на оценката на екологичното състояние на повърхностни води

Основна част от нашата дейност е свързана с оценка на екологичното състояние и мониторинг на повърхностни водни тела съгласно Водната Рамкова Директива (WFD 2000/60 EC) чрез използването на биологични елементи за качество (фитопланктон, фитобентос, макрофити, макрозообентос и риби). Концентрацията на хлорофил А, като производно на количеството на фитопланктона е важен индикатор за оценка на еутрофикационни процеси и основен показател за оценка на екологичното състояние на водните тела според (Наредба Н4-2012 г.) от българското законодателство. С помощта на сателитните изображения получени от сателитите Sentinel на Европейската космическа агенция (ESA) имаме възможности за наблюдение, картиране, анализ и оценка на малки по площ повърхностни водни обекти, оценка и картиране на влажни зони, заливни процеси, включително измерване на редица показатели на водната среда като хлорофил, мътност, разтворена органична материя и др. Получените данни от теренни изследвания и лабораторен анализ по действащи EN и ISO стандарти биват верифицирани с данни от сателитните изображения, което допринася за прецизиране на използваните методи в регионален и световен мащаб. Интегрирането на дистанционните методи в практиката на хидробиологичните изследвания ни позволява по-надеждна моментна, ретроспективна и прогностична оценка на събития с периодичен или спорадичен характер и техните въздействия върху водните организми и състоянието на екосистемите.

Стефан Казаков, Силвия Дюлгерова, ИКИТ-БАН

16:55 – 17:00

Подобрение на метеорологична числена прогноза с CORINE Land Cover, 2012

Въпреки огромните усилия през последните десетилетия и значителния напредък в подобряване на числените прогнози в мезо-мащаби, все още съществуват редица нерешени проблеми, един от който е по-реалистичното описание на взаимодействието между подложната повърхност и атмосферата. Това взаимодействие в числените модели се изразява чрез вертикалните потоци на импулс, топлина и влага, които са долни гранични условия за моделиране на турбулентността в Атмосферния граничен слой (АГС). Реалистичното представяне на тези потоци пряко зависи от детайлното описание на подложната повърхност, с нейните топлофизични свойства и хоризонтална нееднородност, като от особена важност е представянето на градската среда, където поради редица специфики се формира вътрешен граничен слой с напълно променена структура и динамика на потока. По-детайлното и реалистично описание на градската среда води до промени в резултатите от численото моделиране с висока разделителна способност (500м стъпка в представената работа) и подобрение на метеорологичните прогнози. В настоящата работа е изследвано влиянието на замяната на подложната повърхност в числен експеримент с модела Weather Research and Forecasting (WRF) за метеорологична обстановка без синоптичен форсинг – антициклонален период от три дни през август 2016 година, когато преобладава локалната циркулация и очаквания ефект е максимален. Предварително е проведено приравняване на типовете подложна повърхност от CORINE Land Cover, част от програмата Коперник, към категоризирането на U.S. Geological Survey (USGS), използвано в работата на Pineda et al., 2004, така че да се използват таблиците със специфични стойности на топлофизичните параметри на USGS. Сравнени са получените резултати за температурата на два метра при използването на двете бази данни – стандартната USGS и приравнената към нейните параметри CORINE за осем различни параметризационни схеми на АГС, налични в модела. По-добрата резолюция (USGS около 900м, CORINE – около 30м) и по-реалистичното представяне на градската среда, която се разширява със значителни темпове (USGS е съставена през 1992-1993, докато CORINE през 2012 година) показва подобрение в моделните резултати и по-реалистично представяне на потоците.

Евгени Владимиров, ДП РВД и СУ “Св. Климент Охридски”

17:00 – 17:05

Използване на спътникова информация от Европейската организация за метеорологични спътници (EUMETSAT) и програма „Коперник“ за оценка на атмосферните и морски прогностични модели в НИМХ

Развитието на спътниковите дистанционни методи и технологии за наблюдение на морската повърхност осигурява получаването на данни с висока точност за вълнението и приводния вятър. Информацията от метеорологичните и океанографски спътници, разпространявана свободно в рамките на програмата “Коперник” на ЕК намира различни приложения в морска метеорология. Данните за вятъра от скатерометрите и за значимата височина на вълните от висотомери (алтиметрия) се използват за проверка точността на числените атмосферни и вълнови модели. Представят се резултатите от използването на спътникови данни получени от алтиметри и скатерометри монтирани на борда на спътниците Jason2, Jason3, SARAL Altika, Sentinel-3а и MetOP-B ASCAT за проверка точността на численият атмосферен модел ALADIN и вълновите модели WAVEWATCH III (WW3) и SWAN. Посочените модели се използват в Национален Институт по Метеорология и Хидрология (НИМХ) за изготвяне и разпространение на оперативни прогнози на вълнието (значимат височина на вълните) и вятъра (посока и скорост на височина 10м) в акваторията на Черно море. Статистическите оценки показват добро съвпадение между моделните и спътникови данни.

Мариета Димитрова, НИМХ-БАН

17:05 – 17:10

Идентифициране на Босфорската струя чрез данни от автономните сонди Арго

Средиземноморските води, навлизащи в Черно море чрез Горното босфорско течение, формират струя, която има форма на тънък клин с добре дефинирани граници. При попадането си в Черно море средиземноморската вода формира интрузии на средни дълбочини, които повлияват солевия и топлинния баланс на морето.
Един начин да се открият и анализират тези интрузии, е чрез измервания на температурата и солеността в дълбочина, които се правят от автономните профилиращи сонди Арго. Те изпращат данни в реално време, които са свободно достъпни на marine.copernicus.bg
Средиземноморските води са с по-висока температура и по-висока соленост от тези на водните маси в Черно море. Това прави идентификацията им в дълбочинните профили на тези скаларни харатеристики на Черно море възможна. Интрузия на води, навлезли през Босфорския пролив, може да се забележи като топла. Това е отклонение на нормалния ход на температурата в дълбочина към по-високи стойности на температурата, което обхваща само слой с определена дебелина.
В тази работа е разработен алгоритъм за откриване на топли интрузии по данни от всички Арго сонди във водния обем на Черно море. От направената карта се вижда, че множеството такива интрузии на междинни дълбочини се намират в близост до Босфорския пролив.

Боряна Щиркова и Елисавета Пенева, СУ “Св. Климент Охридски”

17:10 – 17:15

Опорно-сравнителен план – устройствени зони и степен на озеленяване за територията на град София

Извършен е мониторинг на степента на изпълнение на изискванията за озеленяване на устройствените зони на общия устройствен план (ОУП) в обхвата на стротелните граници на гр. София. За да се постигне тази цел под условията на ограниченото време и твърде обширната територия (20 956 Ха), в съчетание с изискванията за относителна точност (минимална площ 100 кв.), пълнота на съдържанието и 15 класа растителност, е технически осъществимо само с използването на съвременни и достъпни източници на информация (сателитни изображения) и информационни технологии като географски информационни системи (ГИС).
За целта, се представят пространственото разпределение и функционалната класификация на градските зелени площи в София въз основа на мултиспектрални сателитни изображения Sentinel-2A (S2A), свободно достъпни в рамките на европейската програма за наблюдение на Земята “Коперник”.

Николай Найденов, УАСГ

17:15 – 17:20

Обучение по наблюдение на Земята за българските средни училища (EEOBSS) – резултати и перспективи

Този доклад обхваща основните цели и първите резултати от проекта “Образование по наблюдение на Земята за българските средни училища” (EEOBSS), изпълняван по първата покана на ESA-PECS за България. Основната цел на проекта е да осигури достъп до безплатно образование за наблюдение на Земята за българските средни училища. Основните технически цели на проекта се състоят в: 1) разработване на лекционен материал по наблюдение на Земята за средните училища в България и 2) популяризиране на наблюдението на Земята сред учащите чрез демонстрационни и социално-комуникационни дейности. Целите са постигнати чрез изпълнение на няколко задачи, свързани с разработването на учебни планове по наблюдение на Земята за учебните предмети в областта на “Науки, технологии, инженерство и математика” (STEM), както и тестване на учебната програма в клас, организиране на летни училища, ден на отворени врати, социални и медийни комуникации и разработване на уебсайт на проекта в MOODLE като платформа за електронно обучение. Очаква се реализацията на проекта да има многостранно въздействие върху българското средно образование, като се фокусира върху STEM тематики. Една от далечните цели на проекта е да подпомогне бъдещото поколение в кариерното му ориентиране в областта на екологичните науки и инженерство, STEM, както и към професии ориентирани в нововъзникващия космически сектор на европейската икономика.

Лъчезар Филчев, ИКИТ-БАН

17:20 – 17:25

Оценка на деформации на земната кора след земетресение по данни от програма “Коперник”

Земетресенията са природно бедствие, причиняващо щети, които се измерват с човешки животи и разрушения на природни и инфраструктурни обекти Важна задача след настъпване на подобно събитие е изготвянето на план за преодоляване на последствията от земетресението. Допълнителен източник на данни за текущото състояние на големи и трудно достъпни участъци от земната повърхност е програма „Коперник“ на ЕК. Един от нейните компоненти е съставената от два сателита мисия Sentinel-1, които осигуряват данни от радар със синтезирана апертура (РСА). На базата на получаваните от тях данни е възможно създаването на интерферометрични изображения, който съответстват на настъпилите вследствие на събитието деформации на земната кора. В това изследване по данни от РСА са получени две ко-сеизмични ИФИ за две събития – земетресението в Егейско море засегнало гръцкия остров Кос и гр. Бодрум в югозападната част на Турция на 20 юли 2017 г., чийто магнитуд е Mw 6.6. и остров Закинтос 25.10.2018 с магнитуд на Mw5.4.

Мила Атанасова, НИГГГ-БАН
Христо Николов, ИКИТ-БАН

“Ефир” – Кюбсат наблюдение на Земята

Здравко Димитров, Инициатива САТ-1

17:25 – 17:30

Заключение

Заключителни думи на организаторите на семинара и съобщение за бъдещо продължение на събитието и очаквани нови инициативи.

ОРГАНИЗАТОРИ

Събитието се организира от Институтa за космически изследвания и технологии към БАН (ИКИТ-БАН) – Copernicus Academy и

Сдружение GEO Polymorphic Cloud – Copernicus Relays

logoIKIT
Сдружение GEO Polymorphic Cloud

Събитието се осъществява с подкрепата на:

logoME_gerb_bg_clr
logoMON_ver02

Организационен комитет:

Почетен председател: акад. дмн Юлиан Ревалски

Председател: доц. д-р Лъчезар Филчев – ИКИТ-БАН
Орг. секретар: Антоанета Йотова – Коалиция за климата
Васил Василев – GEO Polymorphic Cloud
Надя Цветкова – GEO Polymorphic Cloud
Членове:
чл.-кор. дфн Екатерина Бъчварова – НИМХ-БАН
доц. д-р Любка Пашова – НИГГГ-БАН
доц. д-р Елисавета Пенева – СУ „Св. Климент Охридски“
Желяз Енев – Министерство на икономиката
Петя Пиперкова – Министерство на икономиката
Женя Павлова – Министерство на икономиката

Научен комитет:

Председател: чл.-кор. дтн Петър Гецов, ИКИТ-БАН
Членове:
чл.-кор. дфн Екатерина Бъчварова, НИМХ-БАН
проф. д-р Румен Недков, ИКИТ-БАН
проф. дтн Гаро Мардиросян, ИКИТ-БАН
проф. д-р Евгения Руменина, ИКИТ-БАН
проф. д-р Георги Сотиров, ИКИТ-БАН
проф. д-р Атанас Палазов, ИО-БАН
доц. д-р Лъчезар Филчев, ИКИТ-БАН
доц. д-р Любка Пашова, НИГГГ-БАН
доц. д-р Деница Борисова, ИКИТ-БАН
доц. д-р Елисавета Пенева, СУ „Св. Климент Охридски“
гл. ас. д-р Мая Илиева, Вроцлавски университет по природни науки – Полша

РЕГИСТРАЦИЯ

Важна информация

Участието в събитието е свободно, без такса за регистрация.

Местата за обучителната сесия са ограничени. Всеки регистриран ще получи имейл за потвърждение до 15.11.2018 г.

В случай, че вече работите с данните и продуктите на програма Коперник, ще се радваме да споделите опита си. Направете го като участвате с презентация или 5 минутно представяне на семинара на 23.11.2018 г.

 • Презентациите трябва да бъдат представени в рамките на 15 минути. За целта трябва да подготвите презентация и абстракт.
 • Кратките 5 минутни презентации трябва да са с дължина до 5 слайда.
 • Презентациите и абстрактите трябва да са оформени по шаблони, които може да изтеглите по-долу.

За да заявите участие, моля изберете бутон “РЕГИСТРАЦИЯ”

Срокове за регистрация

за обучителната сесия на 22.11.2018

15.11.2018

за националния семинар на 23.11.2018

20.11.2018

Срокове за заявяване на презентация в семинара на 23.11.2018 г.

заявка за презентация в основните сесии на семинара

15.11.2018

РЕГИСТРАЦИЯ

заявка за презентация в 5 минутните сесии на семинара

18.11.2018

РЕГИСТРАЦИЯ

Шаблони

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО

На 22.11.2018 г. от 9.30 до 17.30 ще може да гледате обучителната сесия тук

Видео на презентациите ще бъде публикувано след 03.12.2018

С цел оптимално участие в обучителната сесия към Националния семинар по програма Коперник,
регистриралите се за участие могат да инсталират следните софтуерни продукти с отворен достъп,
които ще бъдат ползвани по време на сесията:

 1. QGIS: ГИС софтуер QGIS DOWNLOAD
 2. SNAP: Софтуер за обработка на спътникови изображения на ЕКА (таблицата Sentinel Toolboxes) SNAP DOWNLOAD
 3. Panoply: Софтуер на NASA, за визуализация на netCDF, HDF, GRIB формат Panoply DOWNLOAD

Представен ще бъде достъпа до данни, чрез популярни портали. Препоръчително е участниците предварително да направят своя персонална регистрация.

 1. Copernicus Open Access Hub REGISTER
 2. Sentinel Hub by Sinergise (възможност за едномесечен безплатен тестови период) REGISTER
 3. RUS Copernicus Research and User Support REGISTER
 4. Google Earth Engine REGISTER
 5. . Training Data DOWNLOAD

На 22-23.11.2018 г. тук ще може да задавате въпросите си онлайн

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ДЕН ПЪРВИ – 22.11.2018

София Тех Парк, Лабораторен комплекс – зала 125

ДЕН ВТОРИ – 23.11.2018

БАН, Голям салон “проф. Марин Дринов”

КОНТАКТИ

Copernicus Academy

Институт за космически изследвания и технологии към БАН (ИКИТ-БАН)

доц. д-р Лъчезар Филчев

уеб сайт: http://www.space.bas.bg/

Copernicus Relays

Сдружение GEO Polymorphic Cloud

Васил Василев

Свържете се с нас:

 

ИЗПРАТИ